تصویر تماس
فریبرز بدیعی | مدیر
آدرس:
خیابان شریعتی، پلاک ۱۶۴۳، برج سفیران، طبقه ۸، واحد دی-۸
تلفن:
+۹۸ ۲۱ ۲۲۶۲۱۴۲۴
نمابر:
+۹۸ ۲۱ ۲۲۶۴۸۰۱۳